Darmowa dostawa i zwrot od 50,00 PLN
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Dzień Mamy | Gorteks x Me&Bags | IG

 

Regulamin Konkursu „Dzień mamy z przymrużeniem oka!” (dalej: „Regulamin”)

  

§ 1. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu    

1. Organizatorem konkursu „Dzień mamy z przymrużeniem oka”  (dalej: „Konkurs”) jest „GORTEKS” sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ul. Al. Jana Pawła II 79C, 15-704 Białystok wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320021; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5423114251; REGON: 200246918 (dalej: „Organizator”).  

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram®. Serwis Instagram® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Instagram®. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie.  

 

§ 2. Czas trwania Konkursu      

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 23.05.2022 r. o godz. 09:00 i zakończy się w dniu 25.05.2022 r. o godzinie 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).  

2. Odpowiedzi na zadanie konkursowe, o którym mowa w §5 ust. 2 Regulaminu, należy umieszczać do dnia 25.05.2022 r. do godziny 23:59.    

 

§ 3. Wyłonienie komisji konkursowej  

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz i wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.   

 

§ 4. Warunki wzięcia udziału w Konkursie    

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.  

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.  

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.  

4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest związana postanowieniami Regulaminu. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na postanowienia Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, a także, w przypadku złożenia stosownych oświadczeń niewarunkujących na udział w Konkursie, zgodę na otrzymywanie na udostępniony przez Uczestnika adres poczty elektronicznej drogą elektroniczną informacji handlowej pochodzącej od Organizatora, jak również zgodę na używanie przez Organizatora urządzeń końcowych, których użytkownikiem jest Uczestnik, dla celów marketingu bezpośredniego oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.  

5. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Instagram®, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Instagram® (dalej: „Profil”). Uczestnik nie jest uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie z konta fikcyjnego, rozumianego jako konto zawierające inne dane niż prawdziwe dane osobowe korzystającej z tego konta osoby fizycznej.        

 

§ 5. Zasady i przebieg Konkursu      

1. Konkurs jest przeprowadzony na profilu firmy GORTEKS prowadzonego w serwisie Instagram® pod adresem: https://www.instagram.com/gortekslingerie/ (dalej: „Fanpage”).  

2. Zadania Uczestnika są następujące:

a) W komentarzu pod postem konkursowym należy odpowiedzieć na pytanie „Opowiedz najbardziej zabawną historię z postacią mamy (jeżeli jesteś mamą, to o sobie) w roli głównej” (dalej zwanym: "Pracą Konkursową") i oznaczyć 2 koleżanki;

b) Polubić post konkursowy na profilu @gortekslingerie;

c) Udostępnić post konkursowy w swoim instastory z oznaczeniem @gortekslingerie i @mebags.pl;

3. Każdy Uczestnik może dodać wyłącznie jedną Pracę Konkursową. Każda kolejna Praca Konkursowa tego samego Uczestnika będzie ukrywana przez moderatorów. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego konta w portalu Instagram®, niezależnie od tego, ile kont w tym portalu posiada. 

4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace Konkursowe: a. związane z tematyką Konkursu, b. spełniające warunki, o których mowa w ust 5 poniżej, c. co do których Uczestnik posiada pełne prawa autorskie, d. niezwierające znaków towarowych, przekazów reklamowych i promocyjnych konkurencyjnych podmiotów trzecich.  

5. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie zawiera treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich.  

6. Komisja dokona oceny Prac Konkursowych, uwzględniając w szczególności ich kreatywność i spełnienie warunków zadania konkursowego.  

7. Informacja o wynikach Konkursu zostanie ogłoszona w poście konkursowym na koncie IG @gortekslingerie dn. 26.05.2022 r. oraz przesłana zwycięzcom Konkursu (dalej: „Zwycięzca”) za pośrednictwem wiadomości prywatnych w portalu społecznościowym Instagram®.      

 

§ 6. Nagrody      

1. Nagrodzone w konkursie zostaną 2 osoby, które otrzymają nagrodę główną:

a.    Komplet bielizny GORTEKS (biustonosz oraz majtki) o wartości 200 PLN;

b.    Torebka marki Mebags – model Cute me w wybranym kolorze (jasne kwiaty lub różowa) o wartości 119,00 lub 109,00 zł,

       oraz 3 osoby, które otrzymają zestaw gadżetów od GORTEKS o wartości 100 PLN.  

2. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody (dalej: „Dodatkowa Nagroda Pieniężna”).  

3. Nagroda i Dodatkowa Nagroda Pieniężna zwane są dalej łącznie „Nagrodą”.

4. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca zgadza się, że kwota Dodatkowej Nagrody Pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

5. Zwycięzcy zobowiązani są przesłać, za pośrednictwem wiadomości w portalu Instagram®, w przeciągu 7 dni od otrzymania wiadomości o wygranej zgodnie z § 5 ust. 7 Regulaminu, informacje niezbędne w celu wydania Nagrody oraz wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon oraz wskazać adres e-mail, na który ma zostać wysłana Nagroda.  

6. Niezachowanie terminu wskazanego w powyższym ustępie, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w ustępie poprzednim, skutkują utratą prawa do Nagrody, pozostaje ona wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.  

7. Nagrodę wysyła Organizator w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania od danego Zwycięzcy jego danych korespondencyjnych na adres podany przez Zwycięzcę.  

8. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.  

9. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy, a także potwierdzenia jego pełnoletniości, w tym przed wydaniem Nagrody Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.  

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane korespondencyjne podane przez Uczestnika, które uniemożliwiają wydanie Nagrody. Nieodebranie Nagrody przez Zwycięzcę oznacza rezygnację z niej.      

 

§ 7. Prawa i obowiązki Organizatora      

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:

a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;

b. są niepełnoletni;

c. jeżeli w stosunku do ich Pracy Konkursowej zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich, których zasadność została uprawdopodobniona, w szczególności co do rozpowszechniania wizerunku osoby utrwalonej w Pracy Konkursowej lub naruszenia praw autorskich.  

2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.  

3. Czynności techniczne związane z przeprowadzeniem Konkursu i rozpatrzeniem reklamacji Organizator wykonuje osobiście.      

 

§ 8. Prawa własności intelektualnej do Prac      

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm., „Ustawa”) oraz, że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej wizerunków Uczestnika oraz osób trzecich.  

2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania poprzez publikację w Internecie, na zasadzie licencji wyłącznej, ze zgłoszonej przez Uczestnika w ramach Konkursu Pracy Konkursowej opublikowanej na fanpage Organizatora, będącej utworem w rozumieniu Ustawy, w celu przeprowadzenia Konkursu oraz zezwolenie na rozpowszechnianie utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej wizerunków osób.  

3. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne, prawa do nagrodzonych Prac Konkursowych stanowiących utwór, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania Nagrody Zwycięzcy, w tym wymienionych w art. 50 Ustawy, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:  

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

b. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,  

c. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów, 

d. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.  

 

4. Zwycięzca upoważnia Organizatora do realizowania przysługujących mu osobistych autorskich praw w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonej Pracy Konkursowej, w zakresie decydowania o jej pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej. Uczestnik zobowiązuje się też, że nie będzie autorskich praw osobistych do Pracy Konkursowej wykonywał.  

5. Organizator uprawniony jest do wykonywania praw zależnych do Pracy Konkursowej Zwycięzcy na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie, t.j. do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Pracy w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Pracy, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie.  

6. Organizator jest uprawniony do korzystania z utrwalonego na Pracy Konkursowej wizerunku Uczestnika i innych osób w sposób umożliwiający korzystanie z Pracy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.  

7. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora. W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające (i) przeniesienie praw autorskich do nagrodzonych Prac Konkursowych, pod rygorem wstrzymania wydania mu nagrody do czasu uzyskania takiego oświadczenia. Organizator uprawniony jest do wyznaczenia Uczestnikowi terminu na przedstawienie takiego oświadczenia, a po jego bezskutecznym upływie do przyznania nagrody innej osobie.  

8. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Pracy Konkursowej, do której prawa nabył na mocy Regulaminu.  

9. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.    

 

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych      

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest „GORTEKS” sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Al. Jana Pawła II 79C, 15-704 Białystok wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320021; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5423114251; REGON: 200246918.  

2. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, adres i miejscowość zamieszkania, telefon.  

3. Administrator, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity jednolity Dz.U. 2016.922 z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia poprzez wysłanie wiadomości prywatnej, której adresatem jest fanpage GORTEKS na portalu Instagram®. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu i wypełnieniu obowiązków ustawowych. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.    

 

§ 10. Reklamacje      

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w czasie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu (decydująca jest data wpływu).  

2. Reklamacje należy zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości prywatnej, której adresatem jest fanpage GORTEKS na portalu Instagram®.  

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.  

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.  

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.      

 

§ 11. Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.  

2. Regulamin jest dostępny przez czas trwania Konkursu w stosownym linku w poście o Konkursie oraz w siedzibie Organizatora.  

3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem w „wiadomości prywatnej” za pośrednictwem fanpage’u marki GORTEKS na portalu Instagram®.  

Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 35535 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-06-10
Jak zawsze. Najlepsi
2020-06-10
Super

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel